De Smileys komen naar Zijldijk!

Dank zij een gunstige aanbesteding is er extra financiële ruimte bij de gemeente Loppersum om Zijldijk van 2 permanente smiley's te voorzien. Wij verwachten dat deze maatregel in ieder geval de goedwillende weggebruiker extra aanleiding geeft om zijn/haar snelheid te matigen. Samen met de binnenkort (half juli) aan te leggen wegversmallingen bij de beide dorpsentree's zal dit een effekt hebben op de gereden snelheid in het dorp.

Zijldijk rijdt 30 op 16 februari

De studenten van de hanzehogeschool zijn nu voor de 4e keer in Zijldijk geweest. Zij hebben gezien en gehoord waar de problemen liggen. Niet iedere dorpsbewoner vindt 30 km een reëele snelheid, en er zijn al veel "oplossingen" aangedragen. Samen met Veilig Verkeer Nederland en Veilig Verkeer Loppersum hebben we gekeken welke maatregelen we kunnen nemen.

Op 16 februari zijn er door de aanwezige dorpsbewoners afspraken gemaakt over de belangrijkste punten van aanpak. Deze zijn:

 • Afbeeldingen van spelende kinderen langs de weg
 • Het plaatsen van één of twee "smiley's"
 • 30km stickers voor op afvalcontainers
 • "Omgekeerd" stoplicht-bord maken
 • "30" op straat schilderen
 • Kinderen op woensdagmiddag borden laten maken
 • Remweg demonstratie, te combineren met oogstfeest
 • Rode rijvlakken en parkeerplaatsen op weg aanbrengen, zodat deze optisch smaller wordt
 • Brief met wensen naar de gemeente opstellen (is inmiddels verstuurd)

Een aantal taken zijn inmiddels verdeeld. Wil je wat meer weten? kom dan langs bij een van de mensen van dorpsbelangen

Ook in het dorpshuis hangen papieren waar je je voor een activiteit op kunt geven. deze worden regelmatig aangevuld.

 Verslag bijeenkomst "Zijldijk rijdt 30" op 26 januari

De Studenten van de Hanzehogeschool in Groningen hebben de uitslag van de enquete geëvalueerd. Op speelse wijze zijn de oorzaken van te hard rijden benoemd en is naar oplossingen gezocht. Gelukkig waren er wat meer dorpsbewoners aanwezig. Er ontstond een levendige discussie.

André Kamphuis van Veilig verkeer Nederland hield een presentatie over mogelijkheden van beïnvloeding van weggebruikers en het effect daarvan op langere termijn.


De dorpsbewoners brachten zelf redenen in waarom mensen mogelijk te hard rijden:

Jongeren

 • Imago: stoer
 • Onbewust: overmoedig

Vracht- & landbouwverkeer

 • Stress: tijdsdruk
 • Macht
 • Verschil in beleving: weg willen bezitten
 • Onderschatten/onbewust: schijnveiligheid

Hardrijdende Zijldijker

 • Stress: tijdsdruk
 • Bewust: prettig en veilig gevoel in het dorp, bekend terrein, 30 gaat traag
 • Onbewust: in gedachten
 • Binnen vs. buiten bebouwde kom, was vroeger 50km


Ouders

 • Stress: tijdsgebrek, veel dingen aan het hoofd, druk, opgejaagd
 • Onbewust: in gedachten, afgeleid, niet letten op de snelheid

Forens

 • Stress: tijdsgebrek
 • Anoniem: is niet in eigen dorp
 • Onbewust: afgeleid, gewend aan de 100km weg, weet het niet


Als oplossingen werden aangedragen:

Bewust maken van de risico's

 • Attenderen met smiley bord of duim. Met borden laten zien dat de snelheid slecht is.
 • Herhalen van 30km borden.
 • Stoplicht (plaatje) met 30, 40 en 50km.
 • Matrixbord met tekst: kanjer, toppie.
 • "Eigen haast kan eigen leed worden" bewust naar huis.
 • Bezig zijn met rijden en niet werk.
 • Avond als deze maakt al bewust.
 • Bewust worden van kinderen in het dorp: schommel(speeltoestellen), fietsjes, ballonen, afbeelding van (spelende) kinderen of dieren.
 • Flitspaal

Positieve benadering

 • Een bonus systeem.
 • 30km is stoer!
 • Het aanbrengen van kunst.

Aanpassen inrichting

 • Kleuren, regenboog zebrapad.
 • 30km op de straat verven.
 • Ingang dorp smaller.
 • Wegversmallingen: landbouwvoertuigen moeten wel ruimte hebben.
 • Geen hinder van geparkeerde auto's.
 • Weg door strepen smaller.
 • Asverschuiving.

Aanspreken door mede Zijldijkers

 • Bewoners op aanspreken bv. door mailing.
 • Eigenaren landbouwvoertuigen noteren en hen er op aanspreken .

Stress verminderen

 • Eerder opstaan = eerder weggaan.
 • Minder laten afleiden.
 • Fiets.

Landbouwvoertuigen

 • Bewust rijden a.u.b.→ massa gaat door.
 • Melding/lichtsignaal: jouw lading is € waard.

Acties Veilig Verkeer Nederland

 • Stickers op de containers
 • Remweg demonstraties
 • Verkeersborden ontwerpen
 • Door de woonkamer rijden
 • Snelheidmetingen/controles
 • Buurtacties

De Hanzehogeschool gaat de resultaten van deze avond uitwerken en op donderdag 16 februari komen we weer bijeen om de uitkomst te bespreken en naar aanleiding daarvan maatregelen te nemen.


24 november 2016 Zijldijk rijdt 30

 Kort verslag aftrapavond werkgroep Zijldijk rijdt 30

Aanwezig: namens Hanzehogeschool: Carina Wiekens, Froukje Hofstra, Jildert Beeksma namens Veilig verkeer Loppersum: Henk ter Veen, Frans Helfferich, uit het dorp 8 bewoners, 3 afmeldingen.

Eerst zijn de resultaten van de enquete besproken. Er zijn 42 enquetes ingevuld. Veel dorpsbewoners hebben zelf last van te hard rijdend verkeer of ze weten dat anderen daar last van hebben. De inrichting weg is belangrijk voor het gedrag van de weggebruiker. Verreweg meeste dorpsbewoners vinden dat er wat moet veranderen. Verandering vereist echter buiten de kaders denken. Een voorbeeld van een actie kan zijn om 30 km borden te plakken op vuilnisbakken. ook andere stickers zijn getoond.

Welke groep weggebruikers rijdt te hard? Mensen zouden relaxter achter het stuur moeten zitten. “Keep calm and care for others”

Dan worden er vrijwilligers gevraagd om een werkgroep te vormen. Alle aanwezigen zeggen spontaan hun medewerking toe.

Het tijdspad:

Fase 1. (nu) Vooronderzoek en vormen werkgroep

Fase 2. (Januari) 2 ontwerpbijeenkomsten met werkgroep. De eerste is geagendeerd op 26 januari 2017

Fase 3. (maart) uitvoeren

Fase 4. (mei) evaluatie
Agrologistiek

De gemeente Loppersum is begonnen met de eerste fase van het uitvoeringsplan agrologistiek. In de eerste fase gaat het voornamelijk om het buitengebied. Er worden bij wegen betonstroken langs de weg aangelegd en er worden hier en daar passeerstroken gecreëerd. Ook is er een klein budget beschikbaar om de dorpsentree's te verbeteren. Hoe dit precies gaat gebeuren is nu nog niet bekend.

Verslag eerste bijeenkomst over verkeerssituatie in Zijldijk

Op 6 oktober jl. heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden over het verkeer in Zijldijk. Hierbij waren 12 dorpsbewoners aanwezig, drie onderzoekers en een student van de Hanzehogeschool Groningen en een medewerker van Veilig Verkeer Nederland. Gedurende de avond bleek dat hoewel de meningen verdeeld leken te zijn, er juist ook veel overeenkomsten waren.


Uit de gesprekken bleek dat bewoners in verschillende mate verkeersproblemen ervoeren: Sommigen hadden er geen last van, sommigen hadden er zelf geen last van maar vonden het vervelend voor kinderen of oudere mensen en sommigen hadden er zelf wel last van. Na deze inventarisatie waren de onderzoekers benieuwd wat de dorpsbewoners van Zijldijk doen als er een probleem in de openbare ruimte is. Weer waren de reacties verdeeld: Sommigen bewoners trekken direct aan de bel bij de gemeente of bij de voorzitter van de Vereniging voor Dorpsbelangen en andere bewoners zijn eerder geneigd om de overlast veroorzakende partij hierop aan te spreken of zelf het probleem op te lossen.


Vervolgens hebben we de kaart van Zijldijk erbij gepakt en besproken waar er volgens bewoners verkeersproblemen op kunnen treden en wat zij als mogelijke oplossing hiervoor zagen. Bovendien werd besproken wie er verantwoordelijk was voor het optreden van de problemen: De eigen bewoners, bewoners uit andere dorpen, jongeren, agrariërs, mensen die zich met transport bezighouden, alles kwam wel voorbij.


Ondanks de verdeelde meningen was er voldoende om met elkaar over te praten. Bovendien bleek uiteindelijk dat iedereen wel zag dat er soms gevaarlijke situaties op kunnen treden, alleen hoe je dat op kunt lossen (en óf het op te lossen valt), daarover bleken de meeste meningsverschillen te gaan. Omdat er meer mensen in Zijldijk wonen dan deze 12 behulpzame bewoners, hebben de onderzoekers van de Hanzehogeschool in een enquete gevraagd naar de mening van de anderen die niet bij de bijeenkomst aanwezig konden zijn.